CHLORAMIN B (C6H5SO2NClNa.3H20) – khử trùng nước sinh hoạt

Liên hệ để biết giá